Author: SMEMOVE

ลงทะเบียนฟรี! อบรมออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565

อบรมการใช้งานโปรแกรม SMEMOVE ออนไลน์ ประจำเดือน มิถุนายน

ลงทะเบียนฟรี! อบรมออนไลน์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

อบรมการใช้งานโปรแกรม SMEMOVE ออนไลน์ ประจำเดือน พฤษภาคม

ลงทะเบียนฟรี! อบรมออนไลน์ประจำเดือน เมษายน 2565

อบรมการใช้งานโปรแกรม SMEMOVE ออนไลน์ ประจำเดือน เมษายน

อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรมบัญชี SMEMOVE V.20210510 ประจำเดือนพฤษภาคม 64

ฟีเจอร์ใหม่ – การแปลงสภาพสินค้า ทำได้ทั้งวิธีแยก หรือ

อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรมบัญชี SMEMOVE V.20210104 ประจำเดือนมกราคม 64

TIMEMOVE แอพลิเคชั่นสำหรับการลงบันทึกเวลา ใหม่ แอพลิเคชั่นใหม่จากทีมงาน SMEMOVE เพื่อลูกค้าที่ต้องการใช้งานการบันทึกลงเวลางานผ่านโทรศัพท์มือถือ

ลดเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 0.5% จำนวน 2 เดือน

ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 ม.ค.

อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรมบัญชี SMEMOVE V.20200819 ประจำเดือนสิงหาคม 63

ฟีเจอร์ที่มีการอัพเดท V.20200819   ระบบแจ้งเตือน เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ

อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรมบัญชี SMEMOVE V.20200516 ประจำเดือนพฤษภาคม 63

ฟีเจอร์ที่มีการอัพเดท V.20200516   สามารถเพิ่มและตั้งค่าช่องทางรับ-จ่าย ได้อย่างอิสระดังนี้

อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ปรับอัตราสมทบประกันสังคมลูกจ้าง1% นายจ้าง4%

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย

อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรมบัญชี SMEMOVE V.20191231 ประจำเดือนธันวาคม 62

ฟีเจอร์ที่มีการอัพเดท V.20191231 รีพอร์ตขาย & รีพอร์ตการเคลื่อนไหวสินค้า