ใบส่งของ (Delivery note) คืออะไร

By posted on September 10, 2019 3:48PM

ใบส่งของ (Delivery note) หรือใบส่งสินค้าเป็นเอกสารที่ผู้ส่ง (ผู้ขาย) ใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า รายละเอียดภายในใบส่งสินค้าก็จะเป็นชนิดของสินค้า จำนวนของสินค้า ลักษณะของสินค้าที่ถูกส่งมอบ เอกสารใบส่งของมีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ส่งของ และผู้รับของไม่ว่าจะเป็นจำนวนของสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ลักษณะของสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงในใบส่งของ

รายละเอียดที่ควรมีในใบส่งสินค้า (Delivery note)

1. รายละเอียดสำคัญของสินค้าที่จะต้องนำส่งอย่างจำนวนหน่วย ปริมาณ ลักษณะ คุณภาพ ตลอดจนมูลค่าของสินค้า

2. ชื่อ และที่อยู่ของผู้รับของหรือสินค้า

3. สถานที่ในการจัดส่ง

4. ลายเซ็นในใบส่งของ หรือใบส่งสินค้าจากผู้ที่ดำเนินการส่ง เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการดำเนินการจัดส่งจริง

5. ลายเซ็นผู้รับในใบส่งของ เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่ถูกส่งมาตรงตามที่ได้ตกลง และได้นำมาส่งมอบจริง หลังจากมีผู้เซ็นรับใบส่งของก็จะถูกยืนยันว่ามีการส่ง และการรับของจริง

 การจัดทำใบส่งของ หรือใบส่งสินค้าผู้ส่งควรจัดทำเอกสารต้นฉบับ และสำเนาให้ตรงตามจำนวนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้แต่ละฝ่ายมีหลักฐานอ้างอิง อย่างในกรณีทั่วไปที่มีการจัดส่งของก็จัดทำเอกสาร 2 ฉบับสำหรับผู้ส่ง และผู้รับ หรือในกรณีที่ส่งผ่านคนกลาง (บริการขนส่งภายนอก) ก็จัดทำเอกสาร 3 ฉบับ ทั้งนี้การจัดทำเอกสารใบส่งของอาจทำในจำนวนหลายฉบับตามแต่นโยบายของแต่ละบริษัท

ใบส่งสินค้า (Delivery note) มีผลทางกฎหมายอย่างไร

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส่งของ หรือใบส่งสินค้าไว้โดยตรง แต่การจัดทำใบส่งของก็นับว่าเป็นวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่ควรละเลย เพราะเอกสารก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายว่ามีการส่งมอบจริง ผู้รับได้รับของจริง ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายดังนี้

– สิทธิ หน้าที่ หรือความเสี่ยงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ตามกฎหมายการซื้อขายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ

– สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง ผู้ส่งและผู้ขนส่ง กรณีที่มีการใช้บริการผู้ขนส่งภายนอก ตามกฎหมายการรับขนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ใบส่งของ หรือใบส่งสินค้านับว่าเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า เพราะนอกจากจะเป็นหลักฐานในการยืนยันการจัดส่ง การได้รับสินค้าจริงแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเอกสารใบส่งของก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานในการยืนยันความถูกต้องของคุณได้เป็นอย่างดี

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE