สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้ และต้องได้รับ

By posted on July 13, 2020 10:00AM

ถึงแม้ว่าประกันสังคม หรือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนทำงานส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้น มีสิทธิอะไรบ้าง แต่ SMEMOVE ก็ยังเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตนเองนั้นสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง แม้ว่าตัวเองจะจ่ายเงินในส่วนนี้อยู่ทุกเดือน โดยเฉพาะในช่วงที่ Covid-19 (โควิด-19) กำลังระบาดที่ทางรัฐ และประกันสังคมมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนเอง ดังนั้นในวันนี้ SMEMOVE ก็จะพาทุกคนมาพบกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้ และต้องได้รับจากการจ่ายประกันสังคมทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงวิกฤตจากพิษโควิด-19

สิทธิประกันสังคมพื้นฐานที่คุณควรทำความเข้าใจ

ประกันสังคมเป็นหนึ่งในกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อผู้ประกันตนเองประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมไปถึงกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานอีกด้วย

ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคม

  1. ผู้ประกันตนคือลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ทำงานประจำ ต้องจ่ายเงินสมทบตามกฎหมาย กลุ่มที่เคยทำงานประจำ แต่ลาออกแล้วไม่ได้ทำงานต่อ (ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน – ลาออกจากงานประจำไม่เกิน 6 เดือน) แต่สมัครใจที่จะจ่ายเงินสมทบอยู่ และกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานประจำ (ฟรีแลนซ์) อายุ 15-60 ปี เลือกจ่ายเงินสมทบเองเพื่อให้ได้ สิทธิ์ประกันสังคม
  2. นายจ้างคือผู้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เป็นผู้มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน และเมื่อมีการจ้างลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน
  3. รัฐบาล

พื้นฐานสิทธิประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

– กรณีเจ็บป่วย

– กรณีคลอดบุตร

– กรณีทุพพลภาพ

– กรณีเสียชีวิต

– กรณีสงเคราะห์บุตร

– กรณีชราภาพ

– กรณีว่างงาน

สิทธิประกันสังคม กับมาตรการสำหรับผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

– นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 63)

– ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 63)

– ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตราร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 63)

ขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39  งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน

– ค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563

– ค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563

– ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

สำหรับนายจ้างที่กำลังทำจ่ายเงินเดือนอยู่ สามารถคำนวณประกันสังคมตามอัตราใหม่นี้ได้เลย หรือจะใช้ SMEMOVE เมนูเงินเดือน เข้ามาช่วยในการคำนวณประกันสังคมในอัตราใหม่นี้ก็ได้ค่ะ

เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

– กรณีว่างงานจากนายจ้างไม่ให้ทำงาน ถูกกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดไวรัส Covid-19 รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

– กรณีว่างงาน เพราะหน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

เพิ่มจำนวนเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

– ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)

– ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)

ขั้นตอนการขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานสิทธิประกันสังคม

การขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานนั้นมีหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง / ผู้ประกันตน) กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง / ผู้ประกันตน) และกรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง) ดังนี้

  1. ให้นายจ้างกรอกเอกสารเพื่อยืนยัน และรับรองการปิดกิจการชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัยที (ฟอร์มขอรับประโยชน์)
  2. ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนต้องทำการกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน (ฟอร์มขอรับประโยชน์)
  3. ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนจะต้องทำการลงทะเบียนว่างงานที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน โดยระบบจะกำหนดให้ผู้ประกันตนกลับมารายงานตัวว่าได้งาน หรือยังไม่ได้งาน ภายในวันที่กำหนด (รายงานตัว)

สิทธิสำหรับแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ระบบประกันสังคม

สำหรับกรณีที่เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในประกันสังคม แต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เช่นธุรกิจถูกปิดชั่วคราว กิจการมีมาตรการเลิกจ้าง หรือสั่งพักงาน กิจการลดเวลาการทำงาน ซึ่งมีผลให้รายได้ลดลง ฯลฯ (ไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว) จะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

และนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้ และต้องได้รับ ทั้งในยามปกติ และในยามที่โควิด-19 แพร่ระบาดอยู่ที่ SMEMOVE นำมาฝากในวันนี้  หากกิจการใดกำลังปวดหัว หรือได้รับความยุ่งยากในการทำเงินเดือน และคำนวณประกันสังคมตามสิทธิประกันสังคมอยู่ อย่าพลาดที่จะมาใช้งานโปรแกรมบันทึกบัญชีออนไลน์ SMEMOVE ดูนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าการทำเงินเดือนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE