ผู้ประกอบการควรรู้ การเปิดบริษัทใหม่ ต้องทําอะไรบ้าง เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง!

By posted on June 20, 2023 4:23PM
การเปิดบริษัทใหม่ ต้องทําอะไรบ้าง

สิ่งน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจ SME นั้น ก็คงหนีไม่พ้นการเปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้การทำงานขององค์กรราบรื่น โดยเฉพาะการ “จดทะเบียนบริษัท” ที่ต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น เอกสารทางธุรกิจ เพราะฉะนั้น SMEMOVE จะมาอธิบายวิธีเปิดบริษัทใหม่แบบง่าย ๆ พร้อมแนวทางการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่แบบละเอียดในบทความเดียว

3 หลักการง่าย ๆ เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

ในการเปิดบริษัทใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตั้งแต่การยื่นจดทะเบียนกันเลยทีเดียว ซึ่ง SMEMOVE จะสรุปวิธีเปิดบริษัทใหม่ สำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองให้แบบง่าย ๆ ด้วย 3 หลักการ ได้แก่

หลักการง่าย ๆ เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

1. เปิดบริษัทใหม่ ต้องมีชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หนึ่งในสิ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะยังมองข้ามในการเปิดบริษัทใหม่ คือเรื่องชื่อบริษัทที่ถือว่าสำคัญมาก ๆ โดยปกติแล้วการเตรียมชื่อบริษัทควรจะมีการเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด แนะนำว่าให้เตรียมไว้ประมาณ 3 ชื่อ สำหรับการ จดทะเบียนบริษัท ในกรณีที่อาจมีนิติบุคคลอื่นใช้ชื่อบริษัทนั้นแล้ว

โดยหลักการตั้งชื่อบริษัทก็คือ ชื่อต้องไม่ซ้ำ หรือมีความคล้ายกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีการจดทะเบียนบริษัทไปแล้ว นอกจากนี้ ในการวิธีเปิดบริษัทใหม่ และการยื่นจดทะเบียนยังสามารถจองได้สูงสุดถึง 3 ชื่อ และหากชื่นแรกซ้ำทางนายทะเบียนก็จะพิจารณาชื่อบริษัทในลำดับถัดไปแทน และที่สำคัญมาก ๆ คือ ในการเลือกชื่อสำหรับการเปิดบริษัทใหม่ ควรจะมีทั้งภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษด้วย

เบื้องต้น หากต้องการจองชื่อบริษัท สามารถตรวจสอบและจองชื่อบริษัทได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง คือ

 • ผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ หรือหากตั้งอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจองได้ที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด
 • หรือหากต้องการจองผ่านออนไลน์ ก็สามารถเข้าไปจองได้ที่ https://www.dbd.go.th/

2. การดำเนินการจดทะเบียนบริษัท และการชำระค่าธรรมเนียม

สำหรับการเปิดบริษัทใหม่ สิ่งที่สำคัญมาก ๆ เลยคือ การดำเนินการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น

2.1 ยื่นขอจดทะเบียนบริษัท

ในการเปิดบริษัทใหม่ต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทให้เรียบร้อย โดยจะต้องทำการ “ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ” หรือก็คือ หนังสือแสดงความต้องการสำหรับการจัดตั้งบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุคือ ที่อยู่ของบริษัท วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น และข้อมูลของผู้ก่อตั้ง

เพราะฉะนั้น ก่อนยื่นหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องมีการประชุมและรู้ว่ามีผู้เริ่มก่อการกี่คน โดยในปัจจุบันนี้ต้องมีอย่างน้อย 2 คน (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565) ซึ่งโดยหลักการแล้วการทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะสามารถทำได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการจองชื่อบริษัทไปแล้วนั่นเอง

2.2 เปิดบริษัทใหม่ ควรมีตรายางของบริษัท

หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่า การเปิดบริษัทใหม่ควรทำตรายางหลังจากที่มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จริง ๆ คือ สามารถทำตรายางได้เลย เพื่อใช้ในการประทับตราและการแสดงตัวตน ซึ่งสามารถใช้ในการประทับตราเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ด้วย หรือจะใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในอนาคตก็ได้เช่นกัน

วิธีการเปิดบริษัทใหม่เป็นของตัวเอง

2.3 จัดให้มีการจองซื้อหุ้นและนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในการเปิดบริษัทใหม่

โดยหลักการแล้วผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นว่า จะต้องเป็นเพียงแค่ผู้ก่อตั้งเปิดบริษัทใหม่ท่านั้น ซึ่งในการถือหุ้นต้องถือคนละ 1 หุ้น หรือมากกว่าก็ได้ และเมื่อมีการขายหุ้นบริษัทจนครบแล้ว ก็ให้ทำการออกหนังสือเพื่อทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีการประชุมหลังจากออกหนังสืออย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีวาระการประชุมที่ประกอบไปด้วย

 • การตั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • การเรียกชำระค่าหุ้น
 • การตั้งคณะกรรมการบริษัท และอำนาจของคณะกรรมการ
 • การเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองเรื่องงบการเงิน (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 • การรับรองสัญญาที่ผู้ก่อตั้งทำขึ้น ก่อนมีการจดทะเบียนบริษัท
 • การกำหนดค่าตอบแทนของผู้ริเริ่มกิจการหรือผู้ก่อตั้ง (ถ้ามี)
 • กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ พร้อมการกำหนดสถานภาพและบุริมสิทธิของหุ้น ว่ามีสภาพหรือสิทธิอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ เมื่อมีการประชุมตั้งบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการมอบหมายกิจการงานทั้งหมด เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับไปดำเนินการต่อไป และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีการเก็บชำระเงินค่าหุ้นอย่างน้อย 25% ของราคาจริง และเมื่อเก็บค่าหุ้นครบแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการขอจดทะเบียนบริษัท ซึ่งตามกำหนดคือต้องดำเนินการภาย 3 เดือน หลังจากประชุม ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่

2.4 ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ จะดำเนินการจากการคิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาท และไม่ว่าจะเป็นการเกินเศษมากี่บาท ก็ให้คิดเป็นจำนวนเต็มแสน ซึ่งเกณฑ์การชำระขั้นต่ำคือ 500 บาท และต้องไม่เกิน 25,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท คิดตามทุนการจดทะเบียนแสนละ 500 บาท ขั้นต่ำ 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท
 • ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรอง จำนวน 200 บาท /ฉบับ
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท 100 บาท /ฉบับ
 • ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

3. รับเอกสารการเปิดบริษัทใหม่ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และนายทะเบียนรับจดทะเบียนพร้อมกับมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็ถือว่าบริษัทของคุณได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
และที่ขาดไม่ได้คือ ในการเปิดบริษัทใหม่อย่าลืมเรื่องเอกสารทางบัญชี ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ SME ที่เปิดบริษัทใหม่ ทำบัญชีเอง ที่ต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และจัดการเอกสารทางธุรกิจด้วยตัวเอง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อย และสามารถยื่นภาษีนิติบุคคลได้ง่าย ๆ

เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

เอกสารเปิดบริษัทใหม่ ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับผู้ประกอบการ

หลังจากรู้วิธีเปิดบริษัทใหม่ไปแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็คือ เอกสารเปิดบริษัทใหม่ ที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นจดทะเบียนบริษัท โดยเอกสารที่ต้องใช้เปิดบริษัทใหม่ คือ

 • ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน
 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยสังเขป
 • สัญญาเช่า หรือหนังสือให้ความยินยอมการใช้สถานที่ตั้งบริษัท ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตัวเอง

 

จะเห็นได้เลยว่า การเปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย เพราะหลักการและวิธีเปิดบริษัทใหม่นั้น สามารถทำตามขั้นตอนที่ SMEMOVE สรุปให้ได้ง่าย ๆ และนอกจากนี้ ในการเปิดบริษัทใหม่ผู้ประกอบการก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมด้านเอกสารเพื่อจดทะเบียนบริษัท และการทำบัญชีให้เรียบร้อย โดยเฉพาะการเปิดบริษัทใหม่ ทำบัญชีเอง ที่ต้องมีความรู้เรื่องเอกสารทางธุรกิจพอสมควร หรือจะเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จาก SMEMOVE เพื่อช่วยให้การดำเนินการด้านบัญชีในองค์กรนั้นกลายเป็นเรื่องง่าย

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE