พลาดไม่ได้สิ่งที่เจ้าของกิจการมือใหม่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

By posted on January 25, 2020 2:00PM

การจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะการจดทะเบียนบริษัทจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และการบริหารภายในกิจการได้มากพอสมควร ดังนั้น การจดทะเบียนบริษัทถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเจ้าของกิจการมือใหม่ที่คิดจะจดทะเบียนบริษัท ยิ่งไม่ควรพลาดกับเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากในวันนี้

ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคล

ทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

สำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว เริ่มต้นเอง จัดการงานทั้งหมดเอง และมีสิทธิในการจัดการงานทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวภายในกิจการขนาดเล็กของคุณ การบริหารงานภายในกิจการไม่ซับซ้อน ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก การดำเนินธุรกิจในลักษณะของบุคคลธรรมดา จะทำให้เจ้าของกิจการได้รับกำไรเต็ม ๆ และมีหน้าที่เสียภาษีโดยคำนวณอัตราภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเท่านั้น แต่ในกรณีที่กิจการขาดทุน เจ้าของกิจการจะต้องรับผิดชอบทุกอย่าง รวมถึงหนี้สินอย่างไม่จำกัด

ทะเบียนนิติบุคคล

การทำธุรกิจในลักษณะทะเบียนนิติบุคคลเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมี 3 ประเภท ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ

เป็นลักษณะการทำธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลที่ตกลงแบ่งผลกำไรที่ได้มาจากการค้ากำไรในกิจการ มีอำนาจการบริหารงานร่วมกัน โดยกำไรจะถูกคิดเป็นรายได้ของห้างหุ้นส่วน ซึ่งไม่ต้องนำไปเสียภาษีกิจการ ในกรณีที่กิจการมีปัญหาขาดทุน หุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมด

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เป็นลักษณะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วนได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “จำกัด” ที่ไม่สามารถตัดสินงานภายในกิจการได้ และผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “ไม่จำกัดจำนวน” ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมด ส่วนการเสียภาษีก็เป็นแบบนิติบุคคล หากขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี

3. บริษัทจำกัด

เป็นลักษณะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล มีผู้ร่วมทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นที่มูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งความรับผิดชอบในหนี้สินจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ตรวจและจองชื่อบริษัท

คุณสามารถจองชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด การจดทะเบียนจำเป็นต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิหรือ บอจ.2 คือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลชนิดหนึ่งที่กำหนดกรอบวัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัท

3. รอนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร

เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อย และได้รับการตรวจสอบจากนายทะเบียนแล้ว หากมีข้อผิดพลาดใด จะมีการแจ้งเตือนส่งมาให้ท่านได้ทราบ

4. เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

อย่างเอกสารแบบจองชื่อนิติบุคคล นามบัตรประจําตัวผู้เริ่มก่อการ และกรรมการทุกคน สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ่ และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

5. ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การยื่นคำขอทำได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 87 แห่ง

คำถามที่พบบ่อยเมื่อต้องการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทควรทำเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญดี

การจดทะเบียนคุณสามารถทำได้ด้วยตนเองอย่างที่เราได้บอกไปในบทที่แล้ว แต่หากคุณไม่อยากเสียเวลาในการจดทะเบียนบริษัทเอง ก็สามารถจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อดำเนินการแทนได้เช่นกัน

การจดทะเบียนบริษัทควรใช้ทุนเท่าไร

การจดทะเบียนบริษัท เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจดด้วยทุน 1 ล้านบาท หากมีมากกว่านั้น ก็ลงทุนเพิ่มได้ แต่ทั่วไปแล้วทุนจดทะเบียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธุรกิจ โดยมูลค่าของหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อหุ้น

การวางเงินจะต้องวางเท่าจำนวนที่จดทะเบียนหรือไม่

เบื้องต้นท่านจะต้องชำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน โดยส่วนที่เหลือสามารถค้างชำระส่วนที่เหลือไว้ก่อนได้

บิดามารดาเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

บิดามารดาเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถถือหุ้นคนละ 1% และมีอำนาจขอบเขตการรับผิดชอบไม่มากเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ถือไว้

ารตั้งสำนักงานใหญ่เลือกที่ไหนดี

การตั้งสำนักงานใหญ่คุณใช้ที่ตั้งไหนก็ได้ เพียงแต่จะต้องระบุให้ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง

ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

ในส่วนการจองชื่อบริษัทและตรวจสอบเอกสารแบบออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 2 วัน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มีดังนี้

– ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิคิดมาจากเงินทุนแสนละ 50 บาท โดยค่าธรรมเนียมต่ำสุดอยู่ที่ 500 บาท สูงสุด 25,000 บาท

– ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท

– ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท

– ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท

– ค่ารับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวน่ารู้ที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ เราหวังว่าผู้อ่านจะได้รับสาระ ความรู้ จากบทความนี้เป็นอย่างมาก และนำความรู้ที่ได้อ่านในวันนี้ไปใช้ในการจดทะเบียนบริษัทในอนาคตของคุณ

สำหรับผู้ประกอบหน้าใหม่อย่าลืมส่วนที่สำคัญของการทำธุรกิจ ทุกธุรกิจก็คือการบันทึกข้อมูลการดำเนินกิจการว่าทำอะไรบ้าง เพราะจะนำผลประกอบการมาวางแผนธุรกิจได้ เรามีตัวช่วยในการบันทึกการดำเนินงานของกิจการให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น นั่นก็คือ โปรแกรมบัญชี SMEMOVE ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการทำเอกสาร ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น และดูผลประกอบการได้แบบ REAL-TIME เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจได้แบบทันท่วงที สิ่งที่กล่าวมานี้ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท/เดือน เห็นไหมว่าสะดวก ประหยัด และของดียังมีในโลก หรือถ้าต้องการทดลองใช้ฟรีตลอดชีพ สามารถกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลย

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE