ยื่นภาษีเต็มปี ภ.ง.ด.50 แม่ค้าออนไลน์ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

By posted on May 7, 2019 2:00PM

ภ.ง.ด.50 คือ เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จะต้องนำไปยื่นเสียภาษีภายในกำหนดการ 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ที่ไม่ว่าจะขาดทุน ได้กำไร ธุรกิจมีขนาดเล็ก หรือธุรกิจมีขนาดใหญ่ ก็จะต้องยื่นภาษีในส่วนนี้เหมือนกันทั้งหมด เกริ่นมาขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นการพูดถึงการยื่นภาษีเต็มปี ภ.ง.ด.50 แต่จะเป็นในส่วนของแม่ค้าออนไลน์ว่าหากคิดจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ตรวจสอบความเข้าใจตนเองต่อหลักการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก่อนจะยื่นภาษีสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการไม่ว่ารูปแบบใดจะต้องรู้ให้ชัดแจ้งก่อนว่าหลักการ วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอย่างไร ซึ่งหลักการของภาษีเงินได้คุณจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการค้าขายสินค้าหรือการให้บริการมาคำนวณการเสียภาษี โดยยื่นภาษีปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการยื่นเสียภาษีแบบ ภ.ง.ด.51 จะต้องยื่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 จะต้องเสียภาษีเต็มปีใช้แบบ ภ.ง.ด.50 ยื่นในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ต้องมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเท่าไรจึงจะต้องเสียภาษี

ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ารายได้เท่าไรจึงจะเสียภาษี คุณจะต้องตรวจสอบก่อนว่าธุรกิจนั้นมีลักษณะการดำเนินงานแบบ SMEs หรือไม่ ซึ่งดูง่าย ๆ จาก 2 เงื่อนไขต่อไปนี้

1. มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. มีจำนวนรายได้ที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการตลอดทั้งปี (ตามรอบบัญชี) ไม่เกิน 30,000,000 บาท

หากธุรกิจคุณมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขทั้งสองข้อที่ได้อ่านมาข้างต้น คุณจำเป็นต้องเสียภาษีตามขั้นบันได คือ

0-300,000 บาทยกเว้น
300,001-3,000,000 บาทขึ้นไป15%
3,000,000 บาทขึ้นไป20%

แต่หากไม่ตรงตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น คุณจะต้องเสียภาษีตามอัตราคงที่ 20% ของกำไรสุทธิตั้งแต่บาทแรก และในกรณีที่รายได้คำนวณแล้วไม่ถึงฐานที่จะต้องเสียภาษี คุณจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังต้องยื่น ภ.ง.ด.50 อยู่ (ขาดทุนก็ต้องยื่น)

ผู้มีหน้าที่จัดทำเอกสาร ภ.ง.ด.50 คือใคร

ส่วนใหญ่กิจการที่ต้องการทำเอกสารชุดนี้มักเลือกที่จะจ้างสำนักงานบัญชี เนื่องจากการทำบัญชีชุดนี้จำเป็นต้องมีผู้ร่วมเซ็นหลายคน คือ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าของธุรกิจ การจ้างสำนักงานบัญชีจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด แม้ว่าคุณจะจ้างทำบัญชี คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารก่อนเซ็นทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขและรายการบัญชี

เอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้

สำหรับแม่ค้าออนไลน์ในการทำ ภ.ง.ด.50 คุณจำเป็นต้องมีเอกสารสำคัญเหล่านี้ด้วย

– แบบ ภ.ง.ด.51 ที่ยื่นไปแล้วในปีเดียวกัน

– หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

– งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงส่วนเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงิน)

– รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หลังจากที่คุณยื่นส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มี คุณจะต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเสมอ แม้ว่าการยื่นส่งภาษีจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ไม่ควรต่ำกว่า 5 ปี 


เห็นไหมว่าเอกสารหลายอย่างนั้นสำคัญ และค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร ทำไมไม่ลองใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ SMEMOVE ที่ช่วยให้การทำเอกสารเป็นเรื่อง่าย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว แถมยังดูกำไรและยอดขายได้แบบ Real-Time

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE