e-Tax invoice by E-mail คืออะไร ควรใช้งานดีไหม ต้องเปลี่ยนเมื่อไร

    “ใบอนุญาต” เป็นเอกสารที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเป็นกระดาษเปลี่ยนเป็นเอกสารแบบเพื่อให้ผู้จัดทำมีความสะดวกมากขึ้นและสามารถทำการส่งผ่านทางอีเมลเพื่อ ส่งผ่านระบบของพ.