e-Tax invoice by E-mail คืออะไร ควรใช้งานดีไหม ต้องเปลี่ยนเมื่อไร

    “ใบอนุญาต” เป็นเอกสารที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเป็นกระดาษเปลี่ยนเป็นเอกสารแบบเพื่อให้ผู้จัดทำมีความสะดวกมากขึ้นและสามารถทำการส่งผ่านทางอีเมลเพื่อ ส่งผ่านระบบของพ. ศ. (ETDA) เพื่อบันทึกเวลา (Time Stamp) กฎระเบียบของเจ้า e-Tax Invoice ทาง E-mail ก็มีอยู่มากมาย ข้อควรระวังในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้โปรแกรมจัดทำบัญชี SMEMOVE อยู่ในเรื่องของการจัดเก็บหรือส่งเอกสารทาง การเงินที่ถูกต้อง