ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มและแบบย่อ

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือให้บริการ จะต้องจัดทำ หรือออกให้กับลูกค้าเมื่อได้ทำการซื้อขายสินค้าและบริการออกไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่รูปแบบของใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินนั้นถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภทคือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบย่อ โดยทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบ และการใช้งาน ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีแบบเต็ม ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม เป็นรูปแบบการออกภาษีที่สามารถใช้เป็นเอกสารสำหรับแสดงหลักฐานสำคัญในการยื่นภาษี ผู้ที่มีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีคือผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ขายสินค้า ที่จะต้องออกใบเสร็จ หรือใบกำกับทุกครั้งหลังทำการซื้อขายสินค้า