สรุปคำถามยอดฮิตการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

By posted on June 19, 2020 10:00AM

ถึงแม้ว่าการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงจะผ่านไปแล้วแต่ SMEMOVE เชื่อว่ายังมีใครอีกหลายคนที่รู้สึกสงสัยว่าการขอคืนเงินจำเป็นจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในแต่ละกรณีของการขอเงินคืน โดยเฉพาะการขอเงินคืนเมื่อเจ้าของเงินประกันเสียชีวิต การเงินคืนในกรณีผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกหลายกรณี ดังนั้นในวันนี้ SMEMOVE จะชวนทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันว่าการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในแต่ละกรณีที่เรานำมาบอกนั้นจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1. เอกสารในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าในกรณีเจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าขอรับเงินคืน

บุคคลธรรมดา

– บัตรประชาชน

– ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

– ใบเสร็จรับเงินประกัน (ถ้ามี)

– หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

นิติบุคคล

– ใบเสร็จรับเงินประกัน (ถ้ามี)

– หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

– เอกสารอื่นๆ (หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตรานิติบุคคลทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรอง)

2. เอกสารในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าในกรณีที่เจ้าของเงินประกันเสียชีวิต หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ

ผู้จัดการมรดก

– บัตรประชาชน

– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

– ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)

– หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

– เอกสารอื่นๆ (คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก)

ทายาท หรือบุคคลในครอบครัว

– บัตรประชาชน

– ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

– หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

– เอกสารอื่นๆ

  • ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนบ้านที่ประทับตราเสียชีวิตของเจ้าของเงินประกัน
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของเงินประกันฯ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
  • หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทพร้อมบัตรประชาชน (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-1)

ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ (เสียชีวิต)

– ดำเนินการเช่นเดียวกับ ผู้จัดการมรดก หรือทายาทแล้วแต่กรณี

3. เอกสารในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าในกรณีขององค์กรอื่นๆ เช่นสมาคม มูลนิธิ สหกรณ์

– ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)

– หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

– เอกสารอื่นๆ (ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมมูลนิธิหนังสือข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ)

4. เอกสารในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าในกรณีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ

– ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)

– หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

– เอกสารอื่นๆ (หนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน)

5. เอกสารในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าในกรณีผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า

บุคคลธรรมดา

– บัตรประชาชน

– เอกสารอื่นๆ (หนังสือการโอนสิทธิ์ให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกันให้แก่ผู้ร้องขอ (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-2) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขายโฉนดที่ดิน นส.3ก)

นิติบุคคล

– ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)

– หน้าสมุด

– เอกสารอื่นๆ (หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองและบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจ)

6. เอกสารในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าในกรณีบ้านเช่า

บุคคลธรรมดา

– บัตรประชาชน

– เอกสารอื่นๆ (หนังสือการโอนสิทธิ์ให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ร้องขอ (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-2))

นิติบุคคล

– ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)

– หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

– เอกสารอื่นๆ (หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองและบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจ)

เป็นอย่างไรบ้างคะกับข้อมูลดีๆ ที่ SMEMOVE นำมาฝากทุกคนในวันนี้ หากใครที่กำลังจะทำการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารตามที่เราบอกไว้ให้ครบถ้วนก่อนทำการขอคืนเงินด้วยนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลา และรวดเร็วในการขอเงินคืน

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE