ข้อมูลรายการค่าลดหย่อนภาษีปี 2561

By posted on April 28, 2019 4:32PM

1. ค่าลดหย่อนที่มาจากบุคคลภายในครอบครัว

– ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท

– ค่าลดหย่อนจากคู่สมรส 60,000 บาท (ลดหย่อนได้ 1 คนเท่านั้น)

– ค่าลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท (ลดหย่อนกี่คนก็ได้)

– ค่าลดหย่อนบิดามารดาคนละ 30,000 บาท

– ค่าลดหย่อนผู้พิการ หรือทุพพลภาพคนละ 60,000 บาท

– ค่าฝากครรภ์ และทำคลอดไม่เกินท้องละ 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนที่มาจากประกันชีวิตและการออม

– เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท

– เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง ไม่เกิน 15,000 บาท

หมายเหตุ  เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพเมื่อนำมารวมกันจะต้องมียอดไม่เกิน 100,000 บาท

– เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ไม่เกิน 15,000 บาท

– เงินประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท

– ค่าซื้อกองทุนซื้อหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท

– ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ (RMF) / กบข / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท

– เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องทำการเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาท

– กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่เกิน 13,200 บาท

หมายเหตุ ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ (RMF) / กบข / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

– ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท

– ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง ไม่เกิน 15,000 บาท

– เงินลงทุนธุรกิจ Startup ไม่เกิน 100,000 บาท

– ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 1 เท่าของที่จ่ายจริง เมื่อมีเงินได้จากการให้เช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมา ค่าแรง ค่าของ หรือเงินได้ที่มาจากการประกอบธุรกิจอื่นๆ

– โครงการบ้านหลังแรก ปี 2558 – 2559 สูงสุดปีละ 120,000 บาท ระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 5 ปี

4. ค่าลดหย่อนจากการช่วยเหลือสังคม

 – เงินรับบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่จะต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

– เงินบริจาคให้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

– เงินบริจาคทั่วไปหักได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

– เงินบริจาคให้โรงพยาบาล หักได้ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

ภาษีเดี๋ยวนี้ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ เราจะต้องหาเวลาเพื่อทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้มากขึ้น ฉะนั้นจะดีกว่าไหม ถ้ามีโปรแกรมที่ช่วยลดหน้าที่ในการทำบัญชีของธุรกิจของคุณให้สะดวก ง่าย และประหยัดต้นทุนได้ นั่นก็คือ โปรแกรมบัญชี SMEMOVE ที่บันทึกบัญชีได้อัตโนมัติ และดูงบการเงินได้แบบ REAL-TIME ถ้าสนใจทดลองใช้ฟรี สามารถกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลย

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE