Author: Eddy

“ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน” สำหรับ SMEs ไทย เพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจำเป็นต้องคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อที่จะเสียภาษีเงินได้ ซึ่งการคำนวณรายได้เพื่อนำมาหากำไรหรือขาดทุนสุทธินั้นจะมีตัวแปรอยู่หนึ่งอย่างที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการคำนวณ โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาหักออกจากรายได้ นั่นก็คือ

Google ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการศึกษาทีมงาน 180 ทีม ที่มีความสำเร็จจนได้มาซึ่งวิธีการแห่งความสำเร็จ 5 ประการ

ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นทาง Google ได้ลงมือนับครั้งไม่ถ้วน เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลมากมาย และใช้ความพยายามมากกว่าล้านครั้ง